top of page

OlutKuopio Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

Sawohouse Oy

Y-tunnus 2867074-3

Tarhakuja 1

70780 KUOPIO

 

Rekisterin nimi

Sawohouse Oy:n asiakastietorekisteri

 

Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat Sawohouse Oy:n verkkosivuilla yhteystietonsa jättäneet kävijät. Rekisterissä on myös henkilöitä, jotka ovat antaneet suoramarkkinointiluvan Tiketti.fi-sivuston kautta.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Sawohouse Oy käyttää rekisterin henkilötietoja asiakasviestintään ryhmille, varauksille ja asiakkaiden yhteydenottopyyntöjen ja kommunikaation käsittelyyn.

 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisteröityjen tietoja kerätään ja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella arvontojen suorittamista sekä asiakasviestintää varten.

 

Rekisterin tietosisältö

Sawohouse Oy kerää vain tarvittavat yhteystiedot eli nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron.

 

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tietojen käyttötarkoitusta varten. Sen jälkeen tiedot poistetaan. Henkilön on mahdollista poistua suoramarkkinointilistalta niin halutessaan, ja henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään OlutKuopion kotisivukoneen eli wix tools -analytiikkatyökalun avulla.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sawohouse Oy:n asiakastietorekisteriä säilytetään sähköisesti HubSpot-järjestelmässä, jonka tietoturvaan liittyvät toiminnot noudattavat Suomen ja EU:n lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä.

 

Lipunmyyntikanavamme Tiketti Oy käyttää omaa tietosuojajärjestelmäänsä.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sawohouse Oy:n ylläpitämään rekisteriin ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Sawohouse Oy määrittelee, että sen palvelut ja sen myötä henkilötietojen käsittely on otettu huomioon palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, kehittämisessä sekä ylläpidossa. Sawohouse Oy toteuttaa tietoturvaa ja tietosuojaa ennalta ehkäisevän riskienhallinnan periaattein. Tietojen väärinkäytöksiin ja muihin riskeihin Sawohouse Oy on varautunut huomioimalla suojattavan tiedon luonteen sekä riskien todennäköisyyden. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page